Available Downloads

Latest News

सम्पर्क

  • नेपाल सरकार
  • श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
  • वैदेशिक रोजगार विभाग
  • बुद्धनगर, काठमाण्डौ नेपाल
  • टेलिफोन: + 977-1-4782648
  • फ्याक्स: + 977-1-4782454
  • इमेल: info@dofe.gov.np
  • वेबसाइट: www.dofe.gov.np

कपिराइट © 2015 – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित